وایرشو Tag

وایرشو ها محصولاتی هستند که اولین استفاده ای که از آن ها صورت میگیرد برای قسمت پایانی سیم ها و اتصال آن ها در تجهیزات و تاسیسات الکتریکی است. به طور کلی وایرشو ها با قرار دادن قسمت هادی سیم در محفظه ای استوانه ای...