عایق بندی Tag

اتصال دهنده های الکتریکی مانند سرسیم وسیله ای برای اتصال مدار های الکتریکی با استفاده از تجهیزات مکانیکی هستند. این اتصال ها ممکن است موقتی یا به عنوان اتصال الکتریکی دائم توسط سیم ها عمل کنند. اتصال دهنده های الکتریکی  زیادی از انواع مختلف وجود دارند این اتصالات...