پرشر روغنکاری

پرشر فشار جهت تنظیم و فرمان جریان سیال در ماشین افزار و فیلتر روغن کاری جهت تسویه روغن  در جریان ، مورد استفاده قرار می گیرد.