ترمینال پیچی

عایق ترمینال (کانکتور) پیچی، اﺯ ﺟﻨﺲ ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﻚ و ﻫﺎدی ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎ آﺑﻜﺎری روی می باشد.

کد کالاتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ورودی (mm)
SP 120240خاکستری1x0.75 + 1x1.0 + 1x1.5
SP 215180آبی3x1.5
SP 3896نارنجی1x0.75 + 4x1.5
SP 4560زرد2x2.5 + 2x4.0
SP 5/6448قرمز2x4.0 + 2x6.0
SP 8224خاکستری2x6.0 + 2x8.0