بست کمربندی پلاستیکی

بست کمربندی پلاستیکی از نایلون  ۶٫۶ برندهای DU Pont و Ascend آمریکا ساخته شده است.

بست کمربندی پلاستیکی دردو رنگ سفید و مشکی ارائه شده است. ﺑﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﻜﯽ رﻧﮓ دﺍرﺍی ﺍﻓﺰودﻧﯽ وﯾﮋه anti-UV ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎورﺍء ﺑﻨﻔﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

شرح کالاکد کالاابعاد (mm)تعداد در کارتن               
بست کمربندی پلاستیكی
عرض2.5 میلیمتر
MX-25100100x2.5500
MX-25150150x2.5250
MX-25200200x2.5250
بست کمربندی پلاستیكی
عرض 3.6 میلیمتر
MX-36150150x3.6200
MX-36200200x3.6200
MX-36250250x3.6100
MX-36300300x3.6100
MX-36370370x3.6100
بست کمربندی پلاستیكی
عرض 4.8 میلیمتر
MX-48200200x4.8100
MX-48250250x4.8100
MX-48300300x4.8100
MX-48370370x4.850
MX-48430430x4.850
MX-48500500x4.850
بست کمربندی پلاستیكی
عرض 7.6 میلیمتر
MX-76200200x7.650
MX-76250250x7.650
MX-76300300x7.650
MX-76370370x7.650
MX-76430430x7.650
MX-76550550x7.610
MX-76610610x7.610
بست کمربندی پلاستیكی
عرض 9.0 میلیمتر
MX-90710710x9.010
MX-90810810x9.010
MX-90920920x9.010
MX-9010201020x9.010