بست کمربندی استیل تمام روکش

بست کمربندی استیل ﺍﺳﺘﯿﻨﻠﺲ تمام روکش، از ﺍﺳﺘﯿﻞ ﮔﺮﯾﺪ ۴۰۳ ﺑﺪون ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ (ﻧﮕﯿﺮ) ﺑﺎ روﮐﺶ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺍﭘﻮﮐﺴﯽ ساخته شده اند.

کد کالاابعاد (mm)تعداد در کارتن
(G304) SSN 461504/6x150100
(G304) SSN 462004/6x20050
(G304) SSN 462504/6x25050
(G304) SSN 463004/6x30050
(G304) SSN 464004/6x40050
(G304) SSN 465004/6x50040