کیف پرس

کیف پرس جهت اتصال انواع سرسیم و وایرشو به شرح زیر آماده شده است:

  • سرسیم هــای روکــش دار ۰٫۵ الــی ۶
  • وایــر شــو تکی و دوبـل از سایز ۰٫۵ الی ۳۵
  • سرسیم های پشت باز (برنجی) سایز ۰٫۵ الی ۶
  • سـرسیم هـای بـدون روکش سایز ۱٫۵ الـی ۱۰
کد کالامحتویاتتعداد در کارتن
FSK-30JNیك عدد ابزار پرس
یك عدد سیم چین،سیم لخت کن
یك عدد پیچ گوشتی
یك عدد کیف برزنتی ضد آب
5 دست قـالب قابل تعویض
10
LY03C-5D3یك عدد ابزار پرس
یك عدد پیچ گوشتی
یك عدد کیف دستی از جنس باکالیت
5 دست قالب قابل تعویض
10
FSK-30JN
LY03C-5D3