ابزار پرس وایرشو تکی و دوبل

انواع مختلف ابزار پرس وایرشو تکی و دوبل

کد کالاشرح کالاسایز اتصال سیمتعداد در جعبهتعداد در کارتن
FEK-01003پرس به شکل چهارگوش
جدید (طرح آلمانی)
از سایز 0.5 الی 161040
HSC8 16-4پرس به شكل چهار گوشاز سایز 4 الی 171040
HSC8 6-6پرس به شكل شش گوشاز سایز 0.5 الی 61040
HSC8 6-4پرس به شكل چهار گوشاز سایز 0.5 الی 61040
FSE-10WFطرح آلمانیاز سایز 0.5 الی 101040
HS-16GFاز سایز 10 الی 351040
HS-35WFاز سایز 4 الی 161040
SN-16WFسرخماز سایز 6 الی 161040
HS-06WFاز سایز 0.5 الی 61040
SN-06WFسرخماز سایز 0.5 الی 61040
PZ10-35انبردستیاز سایز 10 الی 352080
PZ0/5-16انبردستیاز سایز 0.5 الی 162080
PZ1/5-6انبردستیاز سایز 1.5 الی 62080
PZ0/25-2/5چندکارهاز سایز 0.25 الی 2.52080