ابزار پرس وایرشو و سرسیم

کد کالاشرح کالانوع و سایز اتصال سیمتعداد در جعبهتعداد در کارتن
HS-06WF2Cابزار پرس سرسیم های روکش دار و وایرشوسر سیم های روکش دار
از سایز 1.5 الی 2.5
وایرشو تـكی
از سایز 0.5 الــی 6
وایرشو دوبــل
از سایز 0.5 الــی 4
1040
HS-313ابزار پرس وایرشو و سرسیم
(چند کاره)
وایرشو تكی و دوبل
از سایز 0.5 الی 6
سر سیم های روکش دار
از سایز 0.5 الی 6
سرسیم های بدون روکش
از سایز 1.5 الی 6
648
HS-06WF2C
HS-313