ابزار پرس سرسیم پشت باز

کد کالاشرح کالانوع و سایز اتصال سیمتعداد در جعبهتعداد در کارتن
FSE-03BCطرح آلمانیسرسیم های پشت باز (برنجی)
0.5 الی 6
1040
HS-06FLپرچمیسرسیم های پشت باز (برنجی) پرچمی1040
HS-246Bجدید (طرح تایوان)سرسیم های پشت باز (برنجی)
0.5 الی 6
1040
HS-03BCسرسیم های پشت باز (برنجی)
0.5 الی 6
1040
SN-48Bسرخمسرسیم های پشت باز (برنجی)
0.5 الی 6
سرسیم های پشت باز تلفنی و متوسط
کد 100- 187
1040